Tipy a rady

Máte nárok na sociální dávky?

Máte nárok na sociální dávky?

Přídavek na dítě Přídavek na dítě patří mezi základní dlouhodobé dávky poskytované rodinám s dětmi. Pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na tento přídavek má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny, kdy se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok. Pro výši příspěvku je rozhodující věk dítěte. U dítěte do 6 let je výše přídavku 500 Kč na měsíc, od 6 do 15 let činí dávka 610 Kč na měsíc, u dítěte od 15 do 26 let se jedná o 700 Kč měsíčně. Rodičovský příspěvek Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku tohoto dítěte. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací základ. Při čerpání této dávky není sledován příjem rodiče, proto je možné výdělečnou činností zlepšovat finanční situaci. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Pokud se však v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká. Dávky pěstounské péče […]

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě patří mezi základní dlouhodobé dávky poskytované rodinám s dětmi. Pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na tento přídavek má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny, kdy se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok. Pro výši příspěvku je rozhodující věk dítěte. U dítěte do 6 let je výše přídavku 500 Kč na měsíc, od 6 do 15 let činí dávka 610 Kč na měsíc, u dítěte od 15 do 26 let se jedná o 700 Kč měsíčně.

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku tohoto dítěte. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací základ. Při čerpání této dávky není sledován příjem rodiče, proto je možné výdělečnou činností zlepšovat finanční situaci. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Pokud se však v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká.

Dávky pěstounské péče

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy, kdy soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi také další dávky státní sociální podpory (např. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek). Příspěvek se poskytuje do dosažení zletilosti dítěte nebo nejdéle do 26 let věku dítěte.

Porodné

Porodné je jednorázovou dávkou poskytovanou v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodilo-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč. Od roku 2015 bude navíc porodné vypláceno také na druhé živě narozené dítě, a to ve výši 10 000 Kč.

Pohřebné

Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč a příjem rodiny se netestuje.

Životní a existenční minimum

Životním minimem se rozumí minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy. Při poskytování tohoto příspěvku se poskytují příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do těchto příjmů se započítávají také další příspěvky (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek). O přídavek na bydlení může žádat kdokoliv, kdo má vysoké náklady na bydlení a zároveň nízké příjmy.

Žádat může jak jednotlivec (osoba, která žije samostatně), tak i rodina nebo vícečlenná domácnost, vždy však osoba, která má v daném bytě či domě vedené trvalé bydliště. Samotný výpočet dávky je složitý a odráží se na něm jak lokalita bydliště, tak počet osob v domácnosti, druh vlastnictví nemovitosti, normativní náklady na bydlení aj. Tuto dávku lze pobírat maximálně 84 měsíců za posledních deset let. Výjimku tvoří zdravotně postižené osoby a osoby nad 70 roků.

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby.

Zdroj: Integrovaný portál MPSVZanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB