Tipy a rady

Co je to emoční inteligence?

Co je to emoční inteligence?

Emoční inteligence – tedy schopnost zvládat své emoce a vcítit se do emocí ostatních lidí – má obrovský vliv na úspěšnost životní dráhy. Není totiž ani tak důležité, jak je člověk inteligentní (a jak má vysoké IQ), nýbrž jak umí jednat s lidmi, vycházet s nimi a spolupracovat.

Emoční inteligence je schopnost zvládat své emoce a vcítit se do emocí ostatních lidí. Emoční inteligence zahrnuje pět základních složek: znalost vlastních emocí, jejich ovládání, schopnost sebemotivace, schopnost empatie (vcítění se do emocí jiných lidí) a schopnost přizpůsobit své jednání na základě emocí jiných lidí.

EQ není IQ

Emoční kvocient (se zkratkou EQ) je ukazatel, který hodnotí lidskou schopnost zacházet s emocemi a spolupracovat s okolím. Od inteligenčního kvocientu (IQ) hodnotícího míru inteligence se liší tím, že měří lidské citové a emotivní vlastnosti – empatii, sebeovládání, sebeuvědomění, motivaci či společenské obratnosti.

Emoční kvocient tedy určuje například míru schopnosti vcítit se, ovládat nálady, přizpůsobit se, být nezávislý, přátelský, laskavý, uctivý, oblíbený či vytrvalý. Tento pojem poprvé použili v r. 1990 psychologové Peter Salovey z Harvardské univerzity a John Mayer z univerzity v New Hampshire právě pro popis emočních vlastností důležitých pro dosažení úspěchu: vyjadřování a chápání pocitů, schopnost řešit mezilidské problémy, přátelskost nebo úcta. Tito američtí badatelé porovnávali emoční inteligenci s ostatními dílčími rozumovými schopnostmi a zjistili, že lidé s vyvinutou matematicko-logickou inteligencí mají zvláštní nadání zkoumat číselné poměry, chápat komplexní matematické problémy a vymýšlet pro ně řešení. Oproti tomu emočně inteligentní lidé jsou schopni vnímat u sebe a druhých emoční procesy a přiměřeně s nimi nakládat. Umí tyto emoce předvídat a využít je pro pochody myšlenkové a rozhodovací.

Průlomem ve světě emoční inteligence se stala v polovině 90. let kniha Daniela Golemana Emoční inteligence, která zpopularizovala právě výsledky výzkumu zmíněných amerických psychologů. Daniel Goleman, světově známý psycholog z Harvardu, v ní poprvé podrobně popsal, že lidé úspěšní v zaměstnání (Goleman testoval vysoce postavené manažery z jednoho telekomunikačního gigantu v USA) se často nevyznačují nijak mimořádně vysokým IQ, ale především výrazným EQ – tedy emoční inteligencí.

Testy emoční inteligence

Emoční inteligenci nelze měřit stejně jako IQ, což ovšem neznamená, že se EQ nedá zjistit. Existuje mnoho testů na emoční inteligenci, ale otázky v nich zpravidla nemají jedinou správnou odpověď. Test EQ tak zjistí další indikátor, který charakterizuje naši schopnost jednat s lidmi, vycházet s nimi a komunikovat.

Lidé, kteří mají vyšší nebo vysoké EQ, mají dobré předpoklady být dobří manažeři, vůdčí osobnosti či poradci, ale také přátelé nebo partneři. Je statisticky dokázáno, že lidé s vyšším IQ pracují pro lidi s vysokým EQ.Zanechte komentář

NEWSLETTER COOP CLUB