Soutěž skončila. Kdo vyhrál?

Kdo byl vylosován v naší další hře a dostane tak balík s výrobky výrobky FORTEL v celkové hodnotě 800 Kč? Jsou to tito šťastlivci:

1️⃣ Lenka Koucká
2️⃣ Pavel Nový
3️⃣ Andrea Wenzlová
4️⃣ Zuzana Mikešová
5️⃣ Miroslava Husáková
6️⃣ Jana Hanusová
7️⃣ Marie Záveská
8️⃣ Jiří Pavlis
9️⃣ Alena Sedláková
🔟 Dana Horká
Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast v soutěži! 

Jak se soutěže zúčastnit?

  1. Jděte na www.coopclub.cz/pexeso a zahrajte si naše pexeso.
  2. Dokončete jej do limitu 3 minut a registrujte se do soutěže.

Soutěž začíná 3. března 2024 a končí 10. března 2024.

Ze všech soutěžících s časem hry pod 3 minuty poté vylosujeme a zveřejníme výherce deseti cen, kteří obdrží balík s výrobky FORTEL v hodnotě 800 Kč.

Všechny výrobky FORTEL naleznete na https://www.coopclub.cz/vyrobky_znacka_vyrobku/fortel/

Podrobná pravidla:

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Tuto soutěž pořádá i organizačně zajišťuje reklamní agentura DELEX, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČ: 00519049 (dále jen „organizátor“). 

2. Účastník soutěže

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR (výhry zasíláme pouze v rámci ČR), která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

3. Podmínky soutěže

Principem soutěže pexeso zveřejněné na stránce www.coopclub.cz/pexeso je hra obsahující 24 hracích karet, neboli 12 párů karet se stejným symbolem. Úkolem soutěžícího je odkrýt a najít 12 dvojic hracích karet se stejným symbolem. Zároveň je měřený čas, přičemž k odkrytí všech dvojic musí dojít v maximálním limitu 3 minut. Pro zařazení do soutěže musí soutěžící do formuláře taktéž vyplnit svoje jméno, příjmení, telefon a e-mail.

4. Termín soutěže a výhry

Soutěž začíná 3. března 2024 a končí 10. března 2024. Výhrou je 10 x balík výrobků FORTEL v hodnotě 800 Kč. Výherci budou losováni z hráčů pexesa, kteří jej úspěšně složili v časovém limitu do 3:00 minut včetně.

5. Oznámení o výhře

Vylosovaní výherci budou kontaktování telefonicky, SMSkou nebo přes e-mail, kde budou požádáni o sdělení přesné adresy pro dodání výhry. Pokud účastník údaje nezašle do požadovaného termínu uvedeného ve zprávě, jeho nárok na výhru zaniká a je určen náhradní výherce.

6. Předání výhry

Výhry budou zaslány poštou na sdělenou adresu. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce.

7. Obecná ustanovení

Soutěžící dle těchto pravidel uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení soutěže a pro další marketingové účely provozovatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení této soutěže, stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obec) v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese organizátora nebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v paragrafu 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné.

8. Souhlas a poučení o ochraně osobních údajů

Součástí pravidel je souhlas se zpracováním osobních údajů pro organizátora soutěže Delex, s. r. o. se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň, IČ: 00519049, za účelem evidence účastníků této soutěže pro potřeby kontroly orgánu veřejné moci z právního předpisu, zaslání informace o výhrách, distribuce výher a případně zaslání obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a korespondenční adresa poskytuje účastník soutěže dobrovolně a na dobu nezbytně nutnou k rozeslání výher a ukončení soutěže. Bere na vědomí, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o zpracovávání osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje organizátor soutěže za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel na základě INTERNÍHO PŘEDPISU Delex, s. r. o. o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů.