Soutěž skončila. Kdo vyhrál?

Jste zvědaví, kdo byl vylosován v naší další hře puzzle a dostane tak balík s výrobky DOMA a COOP Premium v hodnotě 800 Kč? 

Kdo jsou ti, co měli štěstí při losování?
1️⃣ Pavla Honomichlová
2️⃣ Petr Maxa
3️⃣ Miroslava Jankulárová
4️⃣ Ivana Badžová
5️⃣ Oldřich Tichý
6️⃣ Zlatica Píšová
7️⃣ Hana Kalinová
8️⃣ Roman Gregor
9️⃣ Jarmila Vykoukalová
🔟 Iveta Havlíčková

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast v soutěži! 

Jak se soutěže zúčastnit?

  1. Jděte na www.coopclub.cz/puzzle a zahrajte si naše puzzle.
  2. Dokončete jej do limitu 3 minut a registrujte se do soutěže.
Soutěž začíná 19. února 2023 a končí 26. února 2023.

Ze všech soutěžících s časem hry pod 3 minuty poté vylosujeme a zveřejníme výherce deseti cen, kteří obdrží balík s výrobky DOMA a COOP Premium v hodnotě 800 Kč.

Všechny výrobky DOMA naleznete na https://www.coopclub.cz/vyrobky_znacka_vyrobku/doma-2/

Podrobná pravidla:

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Tuto soutěž pořádá i organizačně zajišťuje reklamní agentura DELEX, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČ: 00519049 (dále jen „organizátor“). 

2. Účastník soutěže

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR (výhry zasíláme pouze v rámci ČR), která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

3. Podmínky soutěže

Principem soutěže puzzle zveřejněné na stránce www.coopclub.cz/puzzle je hra obsahující 12 dílků puzzle. Úkolem soutěžícího je složit dílky dohromady tak, aby dávaly kompaktní obrázek. Zároveň je měřený čas, přičemž k poskládání finálního obrázku musí dojít v maximálním limitu 3 minut. Pro zařazení do soutěže musí soutěžící do formuláře taktéž vyplnit svoje jméno, příjmení, telefon a e-mail.

4. Termín soutěže a výhry

Soutěž začíná 19. února 2023 a končí 26. února 2023. Výhrou je 10 x balík výrobků DOMA a COOP Premium v hodnotě 800 Kč.

Výherci budou losováni z hráčů puzzle, kteří jej úspěšně složili v časovém limitu do 3:00 minut včetně.

5. Oznámení o výhře

Vylosovaní výherci budou kontaktování telefonicky, SMSkou nebo přes e-mail, kde budou požádáni o sdělení přesné adresy pro dodání výhry. Pokud účastník údaje nezašle do požadovaného termínu uvedeného ve zprávě, jeho nárok na výhru zaniká a je určen náhradní výherce.

6. Předání výhry

Výhry budou zaslány poštou na sdělenou adresu. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce.

7. Obecná ustanovení

Soutěžící dle těchto pravidel uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení soutěže a pro další marketingové účely provozovatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení této soutěže, stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obec) v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese organizátora nebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v paragrafu 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné.

8. Souhlas a poučení o ochraně osobních údajů

Součástí pravidel je souhlas se zpracováním osobních údajů pro organizátora soutěže Delex, s. r. o. se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň, IČ: 00519049, za účelem evidence účastníků této soutěže pro potřeby kontroly orgánu veřejné moci z právního předpisu, zaslání informace o výhrách, distribuce výher a případně zaslání obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a korespondenční adresa poskytuje účastník soutěže dobrovolně a na dobu nezbytně nutnou k rozeslání výher a ukončení soutěže. Bere na vědomí, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o zpracovávání osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje organizátor soutěže za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel na základě INTERNÍHO PŘEDPISU Delex, s. r. o. o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů.