Kdo byl vylosován jako výherce?

1️⃣ Věra Dianová
2️⃣ Jindřich Pytel
3️⃣ Milena Lušková
4️⃣ Anna Hošková
5️⃣ Josef Uhlíř
6️⃣ Bohuslava Kuberová
7️⃣ Václav Kleisner
8️⃣ Denisa Kordulová
9️⃣ Karel Molák
🔟 Jana Chudíková

Jak se soutěže zúčastnit?

  1. Jděte na www.coopclub.cz/pexeso a zahrajte si naše pexeso.
  2. Dokončete jej do limitu 3 minut a registrujte se do soutěže.
Soutěž začíná 8. prosince 2022 a končí 14. prosince 2022.

Ze všech soutěžících s časem hry pod 3 minuty poté vylosujeme a zveřejníme výherce deseti cen, kteří obdrží balík s výrobky COOP Premium v hodnotě 800 Kč.

Všechny výrobky COOP Premium naleznete na https://www.coopclub.cz/multi_kategorie_vyrobku/coop-premium/

A pozor, to není vše, protože máme ještě překvapení navíc! Všichni výherci od nás navíc získají bundu značky 4F v hodnotě 1000 Kč.

Podrobná pravidla:

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Tuto soutěž pořádá i organizačně zajišťuje reklamní agentura DELEX, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČ: 00519049 (dále jen „organizátor“). 

2. Účastník soutěže

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR (výhry zasíláme pouze v rámci ČR), která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

3. Podmínky soutěže

Principem soutěže pexeso zveřejněné na stránce www.coopclub.cz/pexeso je hra obsahující 24 hracích karet, neboli 12 párů karet se stejným symbolem. Úkolem soutěžícího je odkrýt a najít 12 dvojic hracích karet se stejným symbolem. Zároveň je měřený čas, přičemž k odkrytí všech dvojic musí dojít v maximálním limitu 3 minut. Pro zařazení do soutěže musí soutěžící do formuláře taktéž vyplnit svoje jméno, příjmení, telefon a e-mail.

4. Termín soutěže a výhry

Soutěž začíná 8. prosince 2022 a končí 14. prosince 2022. Výhrou je 10 x balík výrobků COOP Premium v hodnotě 800 Kč a bunda značky 4F v hodnotě 1000 Kč.

Výherci budou losováni z hráčů pexesa, kteří jej úspěšně složili v časovém limitu do 3:00 minut včetně.

5. Oznámení o výhře

Vylosovaní výherci budou kontaktování telefonicky, SMSkou nebo přes e-mail, kde budou požádáni o sdělení přesné adresy pro dodání výhry. Pokud účastník údaje nezašle do požadovaného termínu uvedeného ve zprávě, jeho nárok na výhru zaniká a je určen náhradní výherce.

6. Předání výhry

Výhry budou zaslány poštou na sdělenou adresu. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce.

7. Obecná ustanovení

Soutěžící dle těchto pravidel uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení soutěže a pro další marketingové účely provozovatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení této soutěže, stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obec) v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese organizátora nebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v paragrafu 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné.

8. Souhlas a poučení o ochraně osobních údajů

Součástí pravidel je souhlas se zpracováním osobních údajů pro organizátora soutěže Delex, s. r. o. se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň, IČ: 00519049, za účelem evidence účastníků této soutěže pro potřeby kontroly orgánu veřejné moci z právního předpisu, zaslání informace o výhrách, distribuce výher a případně zaslání obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a korespondenční adresa poskytuje účastník soutěže dobrovolně a na dobu nezbytně nutnou k rozeslání výher a ukončení soutěže. Bere na vědomí, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o zpracovávání osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje organizátor soutěže za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel na základě INTERNÍHO PŘEDPISU Delex, s. r. o. o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů.