Kdy a kde soutěž probíhá?

Soutěž probíhá od 1.7. do 31.7.2014 v provozovnách řetězce potravin COOP Centrum družstvo v České republice.

Jak je možné soutěžit?

Kupte 4x Hera nebo 3x Hera máslová příchuť, schovejte si účtenku od nákupu a pošlete ji spolu se s kontaktními údaji na dále zmíněnou adresu.

Jaké jsou výhry?

V této soutěži můžete vyhrát tyto pomocníky do kuchyně: 30 x kuchyňský robot Sencor, 50 x kuchyňská váha Sencor, 200 x Tescoma silikonová forma na muffiny a 1 000 x Hera kuchařka Rodinné recepty.

Hera-KV-A4

Podrobná pravidla soutěže:

„Kupte 4x Hera nebo 3x Hera máslová příchuť a vyhrajte pomocníky do kuchyně!“ (dále také „soutěž“)

1. Provozovatel soutěže

Provozovatelem soutěže v České republice je společnost UNILEVER ČR, spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00, Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196 (dále jen „provozovatel“).

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je reklamní agentura up brand activation, s.r.o., se sídlem Brno, Porážka 206/4, PSČ 602 00, IČO 25599062, DIČ: CZ25599062 (dále jen „organizátor“).

3. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v provozovnách řetězce potravin COOP Centrum družstvo v České republice. V období od 1. 7. 2014 0:00:00 hod. do 31. 7. 2014 24:00:00 hod (dále jen „termín konání soutěže“). Seznam soutěžních provozoven je uveden na www.pecenijeradost.cz (dále jen „soutěžní provozovny“).

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, která splní tato pravidla soutěže (dále také „soutěžící“). Soutěž je určena pro konečné spotřebitele a spotřebitelské nákupy, soutěže se nemohou účastnit podnikatelé a právnické osoby. Každý soutěžící se může zapojit do soutěže i opakovaně při splnění všech podmínek soutěže.

5. Zapojení se do soutěže

Účast v soutěži je podmíněna nákupem výrobků Hera 250 g nebo Hera máslová příchuť 250 g. Pro každou účast v soutěži je nutné uskutečnit nákup 4 ks Hera nebo 3 ks Hera máslová příchuť, a to v soutěžních provozovnách, v době trvání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“).

Jeden soutěžní nákup může být proveden:
• jednorázově – na jedné soutěžní účtence budou uvedeny 4 ks Hera nebo 3 ks Hera máslová příchuť,
• jednotlivě – nákupy soutěžních produktů budou provedeny jednotlivě, soutěžní nákup bude v případě Hery rozdělen až na 4 jednotlivé soutěžní účtenky, soutěžní nákup bude v případě Hery s máslovou příchutí rozdělen až na 3 jednotlivé účtenky.

Účtenky ze soutěžních nákupů je v rámci soutěže možné použít pouze jednou. V rámci jednoho nákupu nelze kombinovat soutěžní produkty Hera 250 g s produkty Hera máslová příchuť 250 g. Pokud není na pokladním dokladu (účtence) vypsaný název výrobku, je nutné nechat si vystavit na prodejně paragon s uvedením názvu výrobku, cenou, datem nákupu (ten se musí shodovat s datem na účtence) a razítko prodejny. V takovém případě do soutěže musí být spolu s účtenkou zaslán i originál paragonu.

Originál účtenky se soutěžním nákupem si soutěžící uschová a doručí nejpozději do 8. 8. 2014 na adresu: up brand activation, s.r.o., Porážka 206/4, 602 00 Brno

Zásilku obsahující originál soutěžní účtenky doplní soutěžící o kontaktní údaje – jméno a příjmení, kompletní adresa bydliště (ulice, číslo domu, město, PSČ), telefonický kontakt. Na uvedenou adresu bude v případě výhry soutěžícímu odeslána příslušná výhra. Každý jednotlivý soutěžní nákup (odpovídající 1 až 4 účtenkám) musí být v zásilce oddělen a na zadní straně každé účtenky musí být uvedeny kontaktní údaje. V případě vyššího počtu soutěžních nákupů odeslaných v jedné zásilce doporučujeme oddělit každý soutěžní nákup do separátní obálky a všechny účtenky doplnit kontaktními údaji, aby je nebylo možné zaměnit.

Zásilku doporučujeme označit slovem „COOP“ a odeslat doporučeně. Uschovat si podací lístek a kopii všech odeslaných soutěžních účtenek.

Provozovatel vyřadí ze soutěže ty soutěžní účtenky, které nebudou splňovat podmínky soutěžního nákupu. Dále budou vyřazeny ty soutěžní účtenky, u kterých nebude doplněna kompletní adresa, telefonický kontakt a celé jméno soutěžícího. Vyřazeny budou také soutěžní účtenky, které budou doručeny organizátorovi po stanoveném termínu 8. 8. 2014.

6. Výhry

Provozovatel do soutěže vložil tyto výhry: 30 x kuchyňský robot Sencor, 50 x kuchyňská váha Sencor, 200 x Tescoma silikonová forma na muffiny a 1 000 x Hera kuchařka Rodinné recepty. Každou jednotlivou výhru může daný soutěžící vyhrát pouze jednou.

7. Slosování výher

Slosování uvedených výher proběhne po shromáždění všech platných soutěžních účtenek ve 33. a 34. kalendářním týdnu. Slosování bude ukončeno nejpozději do 22. 8. 2014.

8. Distribuce výher

Výhra v podobě kuchyňského robotu Sencor bude po slosování individuálně telefonicky oznámena výherci prostřednictvím telefonního čísla, které soutěžící uvedl v zásilce se soutěžními účtenkami. Výhra bude odeslána kurýrní službou. Předání výhry bude podmíněno osobním převzetím výhry výhercem a vyplněním a podepsáním předávacího protokolu k výhře. Výhry v podobě kuchyňské váhy Sencor, Tescoma silikonové formy na muffiny budou výhercům zaslány doporučeně prostřednictvím České pošty na adresy, které soutěžící uvedli v zásilce se soutěžními účtenkami. Hera kuchařky Rodinné recepty budou výhercům zaslány obyčejnou poštovní zásilkou České pošty na adresy, které soutěžící uvedli v zásilce se soutěžními účtenkami.

Výhry budou odeslány do 4 týdnů od ukončení slosování, nejpozději do 22. 9. 2014.

Provozovatel neodpovídá za vady výher a soutěžící je musí případně reklamovat u výrobce. Soutěžící budou přebírat výhry spolu se záručním listem. V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu, nárok výherce na příslušnou výhru zaniká a pořadatel je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení. Bude-li do soutěže přijato méně soutěžních účtenek, než je celkový počet výher, nepřiřazené výhry propadají ve prospěch pořadatele.

9. Osobní údaje

Každý soutěžící odesláním soutěžních účtenek potvrzuje, že si přečetl podrobná pravidla, a zavazuje se je dodržovat. Odesláním soutěžních účtenek soutěžící potvrzuje, že je starší 18 let. Soutěžící dále odesláním soutěžní účtenky poskytuje i souhlas společnosti UNILEVER ČR, spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00, Praha 8, Česká republika (dále jen „správce“) s jejich použitím poskytnutých osobních údajů pro vyhodnocení soutěže a odeslání výhry v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Soutěžící souhlasí, aby správce pověřil organizátora zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení soutěže a odeslání výhry. Soutěžící dále potvrzuje, že byl společností UNILEVER ČR, spol. s r. o. coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Účastí v soutěži rovněž soutěžící souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese UNILEVER ČR, spol. s r. o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00, Praha 8, Česká republika.

10. Další ustanovení

Provozovatel neodpovídá ani neručí za jednání třetích osob, zejména osob pracujících v jednotlivých provozovnách. V případě, že tyto osoby nedodrží pravidla soutěže, provozovatel není povinen k jakékoliv kompenzaci ve vztahu k účastníkům soutěže. Provozovatel neodpovídá za nedodání výher ze strany České pošty, s. p. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž a těchto podrobných pravidel platí text těchto pravidel. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, zaměstnanci zapojených prodejen a všech dalších partnerských společností podílejících se na realizaci soutěže. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel. Provozovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.pecenijeradost.cz. Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případě, že účastník soutěže v průběhu soutěže poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla soutěže, jeho účast v soutěži končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany provozovatele. Provozovatel je oprávněn v průběhu soutěže změnit výhry, a to na výhry obdobné hodnoty.

11. Úplná pravidla soutěže

Podrobná pravidla soutěže jsou zveřejněna na internetových stránkách www.pecenijeradost.cz