Soutěž skončila. Kdo vyhrál?

Protože správných odpovědí (725,30 Kč) bylo více, vylosovali jsme z nich tyto šťastlivce:
1️⃣ Lucka Himmelová
2️⃣ Veronika Rafaj
3️⃣ Martin Gross
4️⃣ Hana Linhartová
5️⃣ Petra Ondráčková
Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast v soutěži! 

Jak se soutěže zúčastnit?

  1. Jděte na naši FB stránku COOP Club: https://www.facebook.com/coopclubcz
  2. Pod příspěvkem “Soutěž COOP Delikates” napište do komentáře, jaká je celková hodnota (resp. cena) zobrazených výrobků.

Soutěž začíná zveřejněním příspěvku na Facebooku 4. prosince 2023 a končí 7. prosince 2023 ve 23:00 hodin.

Ze soutěžících s nejpřesnější odpovědí (viz pravidla dále) vybereme/vylosujeme a zveřejníme výherce 5 cen, kteří obdrží balíček s vybranými výrobky COOP Premium doplněný o výhry navíc (sportovní bundu značky 4F, lahev na pití a rychleschnoucí ručník) – v celkové hodnotě 1.500 Kč.

Výherci budou určeni následovně: Autoři nejbližších 5 odhadů celkové hodnoty všech zobrazených soutěžních výrobků (s ohledem k cenám vytištěným v letáku COOP Delikates Vánoce 2023) získají výhru. Pokud bude více totožných správných odhadů, budou výherci vybráni z těchto odhadů losováním.

Nápověda: Soutěžní výrobky naleznete v letáku COOP Delikates: https://www.coopclub.cz/letaky/coop-delikates-aktualni-letak/

Podrobná pravidla:

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Tuto soutěž pořádá i organizačně zajišťuje reklamní agentura DELEX, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČ: 00519049 (dále jen „organizátor“). 

2. Účastník soutěže

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR (výhry zasíláme pouze v rámci ČR), která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

3. Podmínky soutěže

Principem soutěže zveřejněné na FB stránce COOP Club (https://www.facebook.com/coopclubcz) je uhodnout hodnotu (resp. cenu) vyobrazených výrobků na obrázku u příspěvku s vyhlášením soutěže. Úkolem soutěžícího je uhodnout (spočítat) cenu co nejpřesněji – a to s ohledem k cenám, které jsou vytištěny v letáku COOP Delikates Vánoce 2023 (https://www.coopclub.cz/letaky/coop-delikates-aktualni-letak/). Hodnota výrobků pro soutěžní úkol je určena na základě součtu zveřejněných akčních cen v letáku COOP Delikates Vánoce 2023.

4. Termín soutěže a výhry

Soutěž začíná zveřejněním FB příspěvku 4. prosince 2023 a končí 7. prosince 2023 ve 23:00 hodin. Výhrou je 5x balík pro 5 výherců (pro každého výherce 1 balík), kteří obdrží balíček s vybranými výrobky COOP Premium doplněný o sportovní bundu značky 4F, lahev na pití a rychleschnoucí ručník) – v celkové hodnotě 1.500 Kč.

Výherci budou určeni následovně: Autoři nejbližších 5 odhadů celkové hodnoty všech zobrazených výrobků (s ohledem k cenám vytištěným v letáku COOP Delikates Vánoce 2023) získají výhru. Pokud bude více totožných správných odhadů, budou výherci vybráni z těchto odhadů losováním. 

5. Oznámení o výhře

Vylosovaní výherci budou kontaktování skrze soukromou FB zprávu, kde budou požádáni o sdělení přesné adresy pro dodání výhry. Pokud účastník údaje nezašle do požadovaného termínu uvedeného ve zprávě, jeho nárok na výhru zaniká a je určen náhradní výherce.

6. Předání výhry

Výhry budou zaslány poštou na sdělenou adresu. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce.

7. Obecná ustanovení

Soutěžící dle těchto pravidel uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení soutěže a pro další marketingové účely provozovatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení této soutěže, stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obec) v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese organizátora nebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v paragrafu 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné.

8. Souhlas a poučení o ochraně osobních údajů

Součástí pravidel je souhlas se zpracováním osobních údajů pro organizátora soutěže Delex, s. r. o. se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň, IČ: 00519049, za účelem evidence účastníků této soutěže pro potřeby kontroly orgánu veřejné moci z právního předpisu, zaslání informace o výhrách, distribuce výher a případně zaslání obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a korespondenční adresa poskytuje účastník soutěže dobrovolně a na dobu nezbytně nutnou k rozeslání výher a ukončení soutěže. Bere na vědomí, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o zpracovávání osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje organizátor soutěže za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel na základě INTERNÍHO PŘEDPISU Delex, s. r. o. o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů.