LUŠTĚTE LUŠTĚNINY S COOP CLUBEM!

Máme pro vás novou facebookovou (!) soutěž o pět Luštěninových kuchařek plných skvělých receptů od zkušeného šéfkuchaře Petra Klímy.

Vaším úkolem je:

  1. Být fanouškem naší FB stránky www.facebook.com/coopclubcz +
  2. + dát like příspěvku vyhlašujícímu tuto soutěž na Facebooku +
  3. + pod příspěvek na FB napsat správnou odpověď na naši soutěžní otázku:

“Který z uvedených pokrmů NEOBSAHUJE luštěniny?”
a) Šoulet,
b) hummus,
c) pučálka,
d) šmakoun,
e) nebo dhál.”

Soutěž začíná 13. května 2019 (zveřejněním tohoto příspěvku) a končí 20. května 2019 ve 23:00 hodin. Ze správných odpovědí poté vylosujeme a zveřejníme výherce pěti cen.

A jaké jsou tedy vlastně výhry?

5 x Luštěninová kuchařka od Petra Klímy, šéfkuchaře dejvické restaurace Country Life a autora úspěšné knihy Zeleninová kuchařka – z farmy přímo na váš stůl.

Luštěninová kuchařka obsahuje téměř 80 skvělých receptů (saláty a pomazánky, klíčené luštěniny, polévky, hlavní jídla a laskominy + sladká jídla). Vydalo ji nakladatelství Smart Press, www.smartpress.cz

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí.

Podrobná pravidla:

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Tuto soutěž pořádá i organizačně zajišťuje reklamní agentura DELEX, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČ: 00519049 (dále jen „organizátor“). 

2. Účastník soutěže

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

3. Podmínky soutěže

Soutěžící musí být fanouškem stránky www.facebook.com/coopclubcz/, dát like příspěvku zveřejňujícím soutěž a pod tento příspěvek napsat správnou odpověď na soutěžní otázku: ““Který z uvedených pokrmů NEOBSAHUJE luštěniny?” a) šoulet, b) hummus, c) pučálka, d) šmakoun, nebo e) dhál”

4. Termín soutěže

Soutěž začíná 13. května 2019 (zveřejněním tohoto příspěvku) a končí 20. května 2019 ve 23:00 hodin. Ze správných odpovědí poté vylosujeme a zveřejníme výherce pěti cen. Ceny jsou 5 x Luštěninová kuchařka od Petra Klímy, kterou vydalo nakladatelství Smart Press.

Výherci cen se losují po skončení soutěže ze všech správných odpovědí, jejichž autoři splnily zároveň i první dvě podmínky účasti v soutěži.

5. Oznámení o výhře

Vylosovaným účastníkům bude zaslána zpráva s žádostí o zaslání kontaktních údajů (jméno, telefonní číslo, úplná korespondenční adresa). Pokud účastník údaje nezašle do požadovaného termínu uvedeného ve zprávě, jeho nárok na výhru zaniká a je určen náhradní výherce.

6. Předání výhry

Výhry budou zaslány poštou na adresu uvedenou v odpovědní zprávě. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce.

7. Obecná ustanovení

Soutěžící dle těchto pravidel uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení soutěže a pro další marketingové účely provozovatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení této soutěže, stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obec) v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese organizátora nebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v paragrafu 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné.

8. Souhlas a poučení o ochraně osobních údajů

Součástí pravidel je souhlas se zpracováním osobních údajů pro organizátora soutěže Delex, s. r. o. se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň, IČ: 00519049, za účelem evidence účastníků této soutěže pro potřeby kontroly orgánu veřejné moci z právního předpisu, zaslání informace o výhrách, distribuce výher a případně zaslání obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a korespondenční adresa poskytuje účastník soutěže dobrovolně a na dobu nezbytně nutnou k rozeslání výher a ukončení soutěže. Bere na vědomí, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o zpracovávání osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje organizátor soutěže za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel na základě INTERNÍHO PŘEDPISU Delex, s. r. o. o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů.