Přidejte fotku svého mazlíčka a vyhrajte dárkový koš s výrobky AXI!

Máme pro vás fotosoutěž o 10 dárkových košů s výrobky AXI pro psy a kočky.

Jak se zúčastnit? Snadno, stačí:

1) Být fanouškem naší facebookové stránky COOP Club

2) Přidat fotografii svého domácího mazlíčka. ZDE nahrajte libovolný počet fotografíí a sbírejte pro ně hlasy!

Kdo vyhrává?

Prvních 7 výherců určí pořadí s největším počtem lajků u fotografie.

POZOR! Fotografie, na nichž bude zároveň vidět i krmivo pro psy a kočky AXI (dá se koupit jen v obchodech COOP) bude hodnotit navíc naše porota! Ta vybere poslední 3 výherce.

Jaká je výhra?

Balíček pro výherce se bude skládat z těchto výrobků: AXI pro kočky + AXI pro psy

Platnost soutěže:

Soutěž začíná 14. února 2020 a končí 23. února 2020 ve 23:00 hodin. Po 24. únoru 2020 zveřejníme výherce 10 cen.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí.

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ APLIKACE

 1. Základní pojmy
  1. Pořadatel: Pořadatelem reklamní Aplikace je společnost DELEX spol. s r. o. se sídlem Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČO: 00519049, DIČO: CZ00519049 (dále jen “Pořadatel“).
  2. Koordinátor je společnost Tomáš Mužík: Tábor, 39002, Čekanice, Průběžná 96, IČ: 75551071, DIČ: CZ9008191753.
  3. Aplikace je hra (fotosoutěž) o deset dárkových košů s výrobky AXI pro psy a kočky.

   Výhry udělené podle počtu hlasů:
   1 až 7. místo: Dárkový koš s výrobky AXI pro psy a kočky 

   Výhry vybrané porotou:
   8. až 10. místo: Dárkový koš s výrobky AXI pro psy a kočky

  4. Doba platnosti: Fotosoutěž probíhá v době od 14. do 23. února 2020 na Facebookových stránkách Pořadatele.
  5. Facebookové stránky s fotosoutěží mají tento odkaz: https://www.facebook.com/coopclubcz/
  6. Účastník je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook a splní podmínky účasti v Aplikaci. Podmínky jsou dát like stránce COOP Club a v době platnosti Aplikace poslat fotografii na Facebookových stránkách Aplikace.
  7. Registrace znamená okamžik, kdy se Účastník registruje do Aplikace, a to tak, že schválí přístup aplikace k základním údajům osobního profilu a zároveň udělí Pořadateli souhlas s marketingovým využitím osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 6 těchto pravidel (dále jen “Registrační údaje“).
  8. Výherce: Účastník, který v Aplikaci získá dárkový koš s výrobky AXI od společnosti COOP:
  9. Výhra: 10 x dárkový koš AXI (výrobky pro psy a kočky, které se dají koupit jen v prodejnách COOP).
  10. Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu Účastníka do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
  11. Emailová adresa Účastníka je primární uvedená adrese na facebookovém profilu Účastníka.
 2. Všeobecná ustanovení
  1. Každý Účastník se může zaregistrovat jenom jedenkrát v průběhu doby platnosti Aplikace. Princip soutěže spočívá v tom, že se Účastník zaregistruje do Aplikace a dává To se mi líbí facebookové stránce COOP Club.
  2. Účastník nemůže vyhrát opakovaně.
  3. Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou má uvedenou ve svém osobním facebook profilu jako primární. Informován elektronickou emailovou zprávou bude do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
  4. Z Aplikace jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této Aplikace včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).
  5. Z Aplikace jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v Aplikaci uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením z Aplikace ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
  6. Vyloučen z Aplikace je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při Registraci do Aplikace uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Aplikace přihlásí více než jedenkrát pod pozměněnou identitou.
  7. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Aplikace, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této Aplikace včetně doby její platnosti či Aplikaci ukončit.
  8. Výhry v této Aplikaci nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
  9. Účast v Aplikaci ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
  10. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl při vyplňování Registračního formuláře v rámci Registrace do Aplikace.
  11. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
  12. Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
  13. Správu Registračních údajů zajišťuje pro Pořadatele Koordinátor.
 3. Reklamace v rámci Aplikace
  1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na adrese liskova@delex.cz nebo podány poštou na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce ” Fotosoutěž – stížnost”.
  2. Všechny reklamace týkající se Aplikace budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.
 4. Ochrana osobních údajů
  1. Účastí v Aplikaci každý Účastník:

   a) dává Pořadateli a Koordinátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu Aplikace a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této Aplikace a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

   b) dává Pořadateli, jako správci a Koordinátorovi jako zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v Aplikaci nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Aplikaci, předání Výhry v Aplikaci a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto Aplikací, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Aplikaci, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

   c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Aplikace a předáváním Výhry (dále jen “snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

 5. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Aplikaci. Tato Pravidla jsou v rámci Aplikace považována za jediná úplná a konečná.
  2. Úplná Pravidla Aplikace jsou po celou dobu její platnosti k dispozici v Aplikaci. Účast v Aplikaci je dobrovolná a Účastník svou účastí v Aplikaci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
  3. Registrací do Aplikace Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na www.coopclub.cz/souteze, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
  5. Tato Pravidla, Aplikace a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.
  6. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
  7. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
 6. Prohlášení prodávajícího
  1. Společnost Tomáš Mužík: Tábor, 39002, Čekanice, Průběžná 96, IČ: 75551071, DIČ: CZ9008191753 se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
  2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
  3. Nejsme zodpovědní za to, jak objednatel naloží s materiály a daty, které získá pomocí aplikací. Za to, jak bude s materiály naloženo, si odpovídá sám objednatel. Objednatel zodpovídá za všechny právní a jiné povinnosti spojené s provozem aplikací a organizací soutěží, které podléhají legislativě státu, ve kterém jsou provozovány.

V Praze dne 14. února 2020