Clean

Vyberte si z 24 výrobků

Čisticí prostředek do koupelny, rozprašovač

Stručný popis výrobku: Čisticí prostředek pro čistotu a lesk koupelny Čisticí prostředek s výbornou účinností při odmašťování všech nečistot v koupelně včetně skvrn od mýdla a vodního kamene. Návod k použití: Nastříkejte na čištěnou plchu, hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte působit několik minut. Chraňte před dětmi. Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Složení výrobku: méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém Obsahuje Isocyclemone. Může vyvolat alergickou reakci.
Detail produktu »

Čisticí prostředek do kuchyně, rozprašovač

Stručný popis výrobku: Čisticí prostředek do kuchyně, skvělý proti mastnotě Vynikající odmašťovací schopnost, použití na všechny omyvatelné plochy v kuchyni. Návod k použití: Nastříkejte na čištěnou plochu, hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silnějšího znečištění (např.připečené plochy) nechte působit několik minut. Varování: Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody. Složení výrobku: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosforečnany (P = 2,25 %), parfém, konzervace: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Obsahuje amoniak 0,13 %. Může vyvolat alergickou reakci.
Detail produktu »

Čisticí prostředek na koberce

Šampon na koberce s aktivní pěnou pro ruční čištění
Detail produktu »

Čisticí prostředek na okna, skla a zrcadla

Stručný popis výrobku: Čisticí prostředek na okna, skla a zrcadla Odstraní špínu a mastnotu, dodá rovnoměrný lesk. Návod k použití: Naneste rovnoměrně na sklo a vyleštěte tkaninou. Složení výrobku: Ethanol (< 5 %), aniontové povrchově aktivní látky (< 5 %), pomocné látky, parfém, barvivo, 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on směs 3:1 Hustota produktu: 0,97-1,00 g/cm3 Obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem: 0,06 kg/kg Obsah těkavých organických látek: 5,08 g/l Obsah celkového organického uhlíku: 0,0147 kg/kg Obsah netěkavých látek (sušina) vyjádřený objemovým procentem: 0,2 %
Detail produktu »

Čisticí prostředek na podlahy

Čisticí prostředek na podlahy, čistí parkety, dlažbu, linoleum
Detail produktu »

Čisticí prostředek na sklo, rozprašovač

Stručný popis výrobku: Čisticí prostředek na okna, zrcadla a všechny skleněné plochy v domácnost. Lze použít také na okna aut a další. Návod k použití: Nastříkejte na čištěnou plochu a vyleštěte suchým netřepivým hadříkem. Varování: Při styku s kůží: pokožku omýt vodou. Při zasažení očí: rozevřít oční víčka, důkladně vypláchnout zasažené oko velkým množstvím vody. Při požití: vypláchnout ústa, vypít dostatečné množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah dětí. Složení výrobku: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky Obsahuje: Ethanol 9 %, Isopropanol 2 %
Detail produktu »

Čisticí prostředek s desinfekční přísadou

Stručný popis výrobku: Čisticí prostředek s dezinfekční přísadou na podlahy, nábytek, hygienické a kuchyňské zařízení. Dezinfikuje bazény, likviduje řasy. Ředění: 1 l přípravku do 10 l vody s dobou expozice min. 30 minut. Povrchy a předměty přicházející do styku s potravinami opláchnout po dezinfekci čistou vodou. Dezinfekce bazénů a likvidace řas: 25 ml přípravku na 1 m3 vody každý týden, první dávka 50 ml na 1 m3 pro venkovní bazény dávkovat dvojnásobné množství. Varování: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít. Při styku s kůží: ihned omýt proudem velkého množství vody, při tvorbě bolestivého zarudnutí nebo puchýřků vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí: rozevřít víčka, důkladně vypláchnout zasažené oko velkým množstvím vody (cca 15 min.) a vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa, vypít dostatečné množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Složení výrobku: účinná látka: chlornan sodný 49 g/kg (<5 % aktivního chlóru), ostatní složky: < 5 % hydroxid sodný
Detail produktu »

Destilovaná voda

Destilovaná voda pro technické účely, vhodná pro ředění směsí do ostřikovačů, do autobaterií, pro fotopráce, napařovací žehličky aj.
Detail produktu »

Vyhledávání výrobků

Rubriky