Stručný popis výrobku:

Zemina určená pro pěstování muškátů

Substrát pro muškáty je připraven ze směsi vytříděné bílé a černé rašeliny. Pečlivě vybrané surovinové složení substrátu zajišťuje optimální provzdušnění kořenového balu. Substrát je obohacen hnojivem se základními živinami a nezbytnými stopovými prvky. Svojí strukturou a dalšími fyzikálními vlastnostmi zajišťuje dobrý přístup vzduchu ke kořenům rostlin, dobrou jímavost zásobní vody. Urychluje zakořeňování květin, podporuje dobrý rozvoj kořenového systému.

Rozsah a způsob použití:

Substrát je určen pro sázení a přesazování muškátů a dalších balkonových květin. Je vhodný k pěstování v květináčích, balkonových (okenních) truhlících i kameninových nádobách.

Na dno květináče nebo truhlíku dáme trochu substrátu, zasadíme rostlinu a doplníme substrátem. Poté substrát lehce přitlačíme a dobře zalijeme. Pravidelně zaléváme a asi po 6 týdnech (po vyčerpání zásoby hnojiva v substrátu) začneme s pravidelným přihnojováním vhodným kombinovaným hnojivem.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce ruce omyjte vodu a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:

Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5 l vody. Při potřísnění pokožky omyjte místa vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.

Podmínky skladování:

Skladujte na suchých místech v neporušených obalech odděleně od ostatních hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních prostředků i obalů od zmíněných přípravků. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení výrobku:

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlhkost v %: max. 70

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v %: min. 60

Hodnota pH: 5,0-6,5

Částice nad 20 mm v %: max. 10

Elektrická vodivost v mS.cm-1: max. 1,0

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, nikl 50, zinek 300